நினைவில் மழையுள்ள மனிதன்

நினைவில் மழையுள்ள மனிதன்